DENISE METZ - MEDISCH PEDICURE

 06 21 90 24 28

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen DeniseMetzPedicure en een patiënt/cliënt waarop DeniseMetzPedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken

Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, per sms, per Whatsapp of via de website worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan DeniseMetzPedicure door te geven. De afmelding kan telefonisch, via Whatsapp of per e-mail geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan zal DeniseMetzPedicure  50% van de behandeling voor de gereserveerde tijd aan patiënt/cliënt doorberekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag DeniseMetzPedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken behandeling berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door DeniseMetzPedicure dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de patiënt/cliënt te worden doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

3. Tarieven en betaling

DeniseMetzPedicure vermeldt alle tarieven van behandelingen op de website van de praktijk en op een goed zichtbare plaats in de praktijk of wachtruimte. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contact of via Pin te voldoen. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

4. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan DeniseMetzPedicure. De persoonlijke gegevens worden door DeniseMetzPedicure opgenomen in een bestand en behandelt volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de patiënt/cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De patiënt/cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

5. Geheimhouding

DeniseMetzPedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de patiënt/cliënt verteld tijdens een behandeling en alle zaken die naar de betreffende persoon kunnen leiden.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, DeniseMetzPedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. Aansprakelijkheid

DeniseMetzPedicure kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat patiënt/cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding of schade ontstaan door het niet of niet juist opvolgen van behandeladviezen.

DeniseMetzPedicure is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

7. Beschadiging en diefstal

De patiënt/cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van DeniseMetzPedicure. Diefstal wordt door DeniseMetzPedicure altijd gemeld bij de politie.

Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen, schriftelijk of per e-mail worden gemeld aan DeniseMetzPedicure. DeniseMetzPedicure dient de patiënt/cliënt, binnen zeven dagen, na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal DeniseMetzPedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien DeniseMetzPedicure en patiënt/cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

Patiënt/cliënt zal de klachten niet delen op sociale media.

8. Gedrag

De patiënt/cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een patiënt/cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft DeniseMetzPedicure het recht de patiënt/cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen, zonder opgaaf van redenen. De (deels) gegeven behandeling dient volledig betaald te worden.

phoneenvelopelocation-arrowwhatsapp linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram